Zwroty i reklamacje

ZWROTY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest od dnia, w którym Konsument wszedłw posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia drogą mailową, telefoniczną lub listową.

Ewa Kownacka, ul. Parkowa 14/5 71-621 Szczecin, tel. 505 358 210 e-mail: ewa@czarymalary.pl

 1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres Sprzedawcy:

Ewa Kownacka, ul. Parkowa 14/5 71-621 Szczecin, tel. 505 358 210 e-mail: ewa@czarymalary.pl

 1. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem,
  2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  3. Konsument powinien odesłać towar w stanie niezmienionym na adres Sprzedawcy:

Ewa Kownacka, ul. Parkowa 14/5 71-621 Szczecin, tel. 505 358 210 e-mail: ewa@czarymalary.pl

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni,

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru,
 2. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania sprzedanego towaru,
 1. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktu wolnego od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru, Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy regulujące rękojmię za wady określoną w Kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy Sprzedawcy:

Ewa Kownacka, ul. Parkowa 14/5 71-621 Szczecin, tel. 505 358 210 e-mail: ewa@czarymalary.pl

 1. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć między innymi zwięzły opis wady towaru, datę jej wystąpienia, dane adresowe Kupującego składającego reklamację oraz jego żądanie w związku z wadą towaru.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Konsumenta. W przypadku braku ustosunkowania się przez Sprzedawcę do żądania Konsumenta w powyższym terminie, przyjmuje się, że Sprzedawca żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 3. Towar podlegający zwrotowi w trybie procedury reklamacyjnej należy odesłać na adres Sprzedawcy:

Ewa Kownacka, ul. Parkowa 14/5 71-621 Szczecin, tel. 505 358 210 e-mail: ewa@czarymalary.pl

 1. W przypadku objęcia danego towaru prezentowanego w Sklepie gwarancją jakości producenta, informacja o niej, jej treść będą zawarte w opisie produktu. Wówczas wraz z towarem Kupujący otrzyma dokument gwarancyjny zawierający warunki gwarancji oraz procedurę dochodzenia roszczeń w ramach gwarancji.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Konsumenta. W przypadku braku ustosunkowania się przez Sprzedawcę do żądania Konsumenta w powyższym terminie, przyjmuje się, że Sprzedawca żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 3. Towar podlegający zwrotowi w trybie procedury reklamacyjnej należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w § 1 ust 3 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku objęcia danego towaru prezentowanego w Sklepie gwarancją jakości producenta, informacja o niej, jej treść będą zawarte w opisie produktu. Wówczas wraz z towarem Kupujący otrzyma dokument gwarancyjny zawierający warunki gwarancji oraz procedurę dochodzenia roszczeń w ramach gwarancji.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY DO POBRANIA